GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

 

Deze gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 7 oktober 2020.

 

INFORMATIE OVER ONS

 

Deze website (tankpas.nl) (onze “website”) wordt beheerd door Travelcard BV. In deze Gebruiksvoorwaarden (“​voorwaarden”) verwijzen “we”, “onze” of “ons” naar Travelcard. Wij zijn een besloten vennootschap, geregistreerd bij de KBO onder nummer  0682.860.402 met ons hoofdkantoor gevestigd te Almere, Nederland.

 

We gebruiken in deze voorwaarden de woorden “u” of “uw” om te verwijzen naar gebruikers of bezoekers van onze website. Deze voorwaarden bevatten de regels voor het gebruik van onze website.

 

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u van onze website gebruik maakt. We raden u aan om een exemplaar van deze voorwaarden af te drukken zodat u deze later nog eens kunt bekijken.

 

Door van onze website gebruik te maken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u zich aan deze regels en aan deze voorwaarden zult houden. Als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat, moet u uw gebruik van onze website staken.

 

Om contact met ons op te nemen stuurt u een e-mail naar info@tankpas.nl

 

 

ANDERE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN ALS U ONZE WEBSITE GEBRUIKT

 

Deze voorwaarden omvatten ook onze Privacyverklaring waarin u kunt lezen over ons gebruik van uw persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Onze Cookieverklaring omvat informatie over de cookies en vergelijkbare technologische hulpmiddelen die we op onze website gebruiken.

 

 

TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

 

Wij garanderen niet dat onze website, of de inhoud daarvan, altijd beschikbaar of zonder onderbrekingen zal zijn.

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om onze website en alle vergelijkingen of andere diensten die wij via onze website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, op te schorten of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website of diensten om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar zijn.

 

Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot alle of sommige delen van onze website beperken voor onze websitegebruikers.

 

Als u als onderdeel van onze beveiligingsprocedures een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere gegevens kiest of ontvangt, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en u mag deze niet aan derden bekendmaken. Wij hebben te allen tijde het recht om een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, uit te schakelen als u naar onze mening niet hebt voldaan aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen via info@tankpas.nl.

 

Als u onze website gebruikt, dient u zich te houden aan alle voorwaarden of het beleid betreffende aanvaardbaar gebruik dat wij aan u bekendmaken.

 

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om toegang tot onze website te verkrijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze website, op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich hieraan houden.

 

 

ONZE WEBSITE IS ALLEEN BEDOELD VOOR ZAKELIJKE GEBRUIKERS IN BELGIË

 

Onze website is bedoeld voor zakelijke gebruikers die zich in België bevinden. Wij bieden via onze website niet opzettelijk diensten aan consumenten aan. Wij garanderen niet dat de op of via onze website beschikbare inhoud geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

 

 

AANMELDING

 

Als u op de website een aanvraag indient voor een van onze producten en/of diensten, moet u het online aanmeldingsproces doorlopen door op de desbetreffende knoppen te klikken en ons juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uw bedrijf verstrekken. U dient verschillende gegevens in te vullen, waaronder uw naam en e-mailadres, en u moet na uw bestelling een wachtwoord kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en andere accountgegevens. Verder bent u zelf volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account in de afdeling accountmanagement plaatsvinden.

 

U erkent dat wij algemene praktijken en beperkingen met betrekking tot het gebruik van de diensten kunnen vaststellen, met inbegrip van doch niet beperkt tot het maximum aantal dagen dat een toepassing kan worden opgeslagen op de website en het maximum aantal keren (en de maximale duur per keer) dat u in een bepaalde periode toegang hebt tot de diensten. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zullen zijn voor de verwijdering van of storingen in het opslaan van berichten en andere communicaties of andere inhoud die via de website bewaard of verzonden worden. U erkent verder dat wij ons het recht voorbehouden om te allen tijde en naar eigen goeddunken wijzigingen aan deze algemene praktijken en beperkingen aan te brengen, eventueel zonder voorafgaande melding daarover.

 

 

 OVEREENKOMSTEN AFGESLOTEN VIA ONZE WEBSITE

 

Alle overeenkomsten voor de levering van goederen of diensten die via onze website of als gevolg van bezoeken door u tot stand komen, vallen onder onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden beschreven als u goederen en diensten bij ons aanvraagt.

 

Wanneer u deelneemt aan een actie, bent u onderworpen aan de actievoorwaarden die bij de actie bekend worden gemaakt.

 

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

We zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, en het op de website gepubliceerde materiaal. Deze werken worden over de hele wereld beschermd door auteursrechtelijke wetgeving en verdragen. Alle dergelijke rechten worden voorbehouden.

 

U mag voor uw persoonlijke referentie en gebruik één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke/alle pagina(’s) van onze website, en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze website is geplaatst.

 

U mag op geen enkele manier wijzigingen aanbrengen aan de papieren of digitale kopieën van de materialen die u hebt afgedrukt of gedownload, en u mag geen afbeeldingen, foto’s, video- of audiofragmenten of afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken. Onze status (en die van niet-geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van het materiaal op onze website moet altijd erkend worden.

 

U mag niets van het materiaal op onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daartoe een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers.

 

Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt, vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het door u gemaakte materiaal terugsturen of vernietigen.

 

 

GEBRUIK VAN GEPLAATSTE INFORMATIE

 

Commentaar, inhoud en andere materialen op onze website zijn uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en zijn niet bedoeld voor het verstrekken van advies waarop u kan vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u op basis van de inhoud van onze website handelingen (waaronder het kopen van goederen of diensten) onderneemt of hier juist van afziet.

 

Wij geven geen verklaringen, waarborgen of garanties, hetzij expliciet of impliciet, dat het commentaar, de inhoud en andere materialen op onze website juist, volledig en/of actueel zijn.

 

Wij wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen op dergelijke commentaren, inhoud of andere materialen door u of een andere bezoeker van onze website, of door enige persoon die op de hoogte is van de inhoud ervan.

 

 

 

ONZE WEBSITE WORDT REGELMATIG GEWIJZIGD

 

Wij streven ernaar onze website regelmatig bij te werken, en de inhoud kan op enig moment gewijzigd worden. Indien nodig kunnen we toegang tot (een deel van) onze website tijdelijk opschorten of deze definitief sluiten. Materiaal op onze website kan op enig willekeurig moment al verouderd zijn en wij hebben geen enkele verplichting om zulk materiaal bij te werken.

 

Wij raden u aan deze voorwaarden elke keer dat u onze website bezoekt na te lopen om te controleren of u de voorwaarden begrijpt en er nog steeds mee akkoord gaat. We kunnen onze website ook van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, waaronder de inhoud of bronnen van onze website, of informatie over de evenementen die op onze website vermeld staan bijwerken of wijzigen.

 

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, of onze website wijzigen of bijwerken, om rekening te houden met wijzigingen in onze behoeften of die van onze gebruikers. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren, doen wij ons best om u hiervan op te hoogte te stellen door de onderhavige voorwaarden bij te werken.

 

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven we geen verklaringen, waarborgen of garanties, hetzij expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze website juist, volledig of actueel is.

 

 

VERBODEN GEBRUIK

 

 1. op enigerlei wijze die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 2. op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft;
 3. met het doel minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of trachten te schaden;
 4. om materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen (zie hieronder) te versturen, willens en wetens te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of opnieuw te gebruiken;
 5. het verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of een andere vorm van gelijksoortige verzoeken (spam) of te zorgen voor verzending hiervan; of
 6. het bewust verzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercodes bevat die de werking van computersoftware of -hardware nadelig beïnvloeden;
 7. als middel om andere gebruikers te bedreigen, lastig te vallen, te misbruiken of anderszins te beledigen of om persoonsgegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan;
 8. op een wijze die een schending of inbreuk vormt op de rechten van een persoon, onderneming of bedrijf (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten of vertrouwelijkheid);
 9. om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming materiaal voor publiciteits-, promotie- en/of reclamedoeleinden door te geven, tenzij een andere gebruiker van de diensten dit uitdrukkelijk heeft verzocht;
 10. om gevraagde of onbevoegde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramidespellen” of dubbele of ongevraagde berichten te verzenden, te uploaden, te posten of anderszins beschikbaar te stellen;
 11. om materiaal dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen (zie hieronder) te versturen, willens en wetens te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of opnieuw te gebruiken;
 12. het verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of een andere vorm van gelijksoortige verzoeken (spam) of te zorgen voor verzending hiervan; of
 13. het bewust verzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of soortgelijke computercodes bevat die de werking van computersoftware of -hardware nadelig beïnvloeden.

 

 

U stemt er tevens mee in:

 

 1. Geen enkel deel van onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen op een manier die in strijd is met de bepalingen van onze voorwaarden voor het gebruik van onze website; en
 2. Geen onbevoegde toegang te verkrijgen tot, verstoringen te veroorzaken in of schade toe te brengen aan:
  1. delen van onze website;
  2. apparatuur of netwerken waarop onze website opgeslagen staat;
  3. software gebruikt voor het verstrekken van onze website; of
  4. apparatuur of netwerken of software in het bezit van of gebruikt door een

 

 

OPSCHORTING

 

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de website en/of diensten onmiddellijk op te schorten als u deze gebruiksvoorwaarden schendt.

 

 

ONZE AANSPRAKELIJKHEID

 

Het op onze website getoonde materiaal houdt geen garantie, voorwaarde of waarborg in inzake de nauwkeurigheid daarvan.

 

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze groep van ondernemingen en met ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk het volgende uit:

 

 1. Alle voorwaarden, garanties, verklaringen en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of de wet van billijkheid in verband met onze website of enige inhoud daarvan;
 2. Elke aansprakelijkheid voor eventuele rechtstreekse, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of in verband met het gebruik, de onbruikbaarheid of het resultaat van het gebruik van onze website, alle websites die hiernaar linken en eventuele materialen die daarop wordt geplaatst;
 3. Enige aansprakelijkheid voor verlies of schade, hetzij contractueel, door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met gebruik van of het niet kunnen gebruiken van onze website; of gebruik van of vertrouwen op enig materiaal dat op onze website wordt weergegeven.

 

Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

 

 • derving van omzet, inkomsten en opbrengsten;
 • zakelijk verlies;
 • onderbreking van de bedrijfsvoering;
 • derving van winst of contracten;
 • derving van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie;
 • verspild beheer of kantoortijd; en
 • andere verliezen of schade van welke aard dan ook, ongeacht of deze het gevolg zijn van onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, met dien verstande dat deze voorwaarde geen belemmering vormt voor vorderingen voor verlies van of schade aan uw materiële goederen of andere vorderingen voor directe financiële schade die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven genoemde categorieën.

 

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleus handelen, onjuiste voorstelling van zaken betreffende wezenlijke onderdelen, noch enige andere aansprakelijkheid die onder de toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

 

 

 INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE WEBSITE

 

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met onze Privacyverklaring en onze Cookieverklaring. U garandeert dat alle door u via onze website verstrekte gegevens naar uw beste weten volledig en nauwkeurig zijn.

 

 

HET UPLOADEN VAN MATERIAAL NAAR ONZE WEBSITE

 

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u materiaal naar onze website kunt uploaden of in contact kunt komen met andere gebruikers van onze website, moet u voldoen aan de hieronder beschreven inhoudsnormen. U garandeert dat dergelijke bijdragen aan deze normen voldoen, en u vrijwaart ons tegen alle eventuele schendingen van die belofte.

 

Alle informatie die u uploadt naar onze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk en wij hebben, indien dit wordt omschreven in onze Privacyverklaring (indien van toepassing), het recht dergelijk materiaal voor enig doel te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en aan derden te verstrekken.

 

Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat door u op onze website is geplaatst of geüpload een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk, of jegens derden aansprakelijkheid, voor de inhoud of juistheid van de materialen die door u of andere gebruikers van onze website geplaatst worden.

 

We hebben het recht om materiaal of informatie die u op onze website post te verwijderen. U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen van en het maken van back-ups van uw content.

 

 

INTERACTIEVE DIENSTEN

 

We kunnen van tijd tot tijd interactieve diensten op onze website aanbieden, waaronder doch niet beperkt tot:

 

 1. Chat rooms.
 2. Geo-locating.

(“interactieve diensten”)

 

Waar wij interactieve diensten aanbieden, zullen wij duidelijke informatie verstrekken over de aard van de aangeboden dienst, of deze gemodereerd wordt en welke vorm van toezicht gebruikt wordt (waaronder de informatie of dit menselijke of technologisch toezicht betreft).

 

We zullen ons best doen om de mogelijke risico’s in te schatten die derden voor gebruikers (met name voor kinderen) kunnen vormen wanneer deze gebruik maken van een van de interactieve diensten die op onze website aangeboden worden, en we zullen per geval bepalen of in het licht van die risico’s de inzet van toezicht bij de betreffende dienst gepast is (met inbegrip van welke soort toezicht op gebruik). Wij zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op interactieve diensten die wij op onze website aanbieden of om hierin als moderator op te treden en wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of de dienst wordt gemodereerd of niet.

 

Minderjarigen hebben voor het gebruik van een van onze interactieve diensten toestemming van hun ouder of voogd nodig. We waarschuwen ouders die hun kinderen toestaan gebruik te maken van een interactieve dienst dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen praten over veilig internetgebruik, aangezien websitetoezicht geen veiligheid kan garanderen. Minderjarigen die interactieve diensten gebruiken, dienen te worden ingelicht over de mogelijke risico’s die hierbij komen kijken.

 

Als we toezicht op een interactieve dienst houden, bieden we gebruikers normaal gesproken een manier om contact op te nemen met de moderator, mocht er zich een (mogelijk) probleem voordoen.

 

 

 

INHOUDSNORMEN

 

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u aan onze website bijdraagt (bijdrage), en op alle interactieve diensten die hieraan zijn gekoppeld.

 

Deze normen moeten worden nageleefd in zowel de letter als de geest. De normen zijn van toepassing op zowel de onderdelen van een bijdrage als op de bijdrage in zijn geheel.

 

Wij zullen naar eigen inzicht bepalen of een bijdrage inbreuk maakt op deze normen.

 

Een bijdrage moet:

 

 1. nauwkeurig zijn (waar deze feiten betreft);
 2. oprecht zijn (waar deze meningen betreft);
 3. voldoen aan de wetgeving die van toepassing is in Engeland en Wales en in elk land van;
 4. andere personen niet irriteren;
 5. geen andere personen nadoen of een verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of uw band met een bepaald persoon;
 6. noch de indruk geven dat de bijdrage van ons komt als dit niet het geval is;
 7. noch een partij aansporen tot het plegen van of helpen bij onwettige of criminele handelingen zoals (alleen bij wijze van voorbeeld) inbreuk op het auteursrecht of computermisbruik;
 8. noch een verklaring bevatten waarvan u weet of denkt – of waarvoor u op redelijke gronden aanneemt – dat personen voor wie de verklaring is of zal worden gepubliceerd deze waarschijnlijk zullen opvatten als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing tot het plegen, voorbereiden of aanzetten tot terroristische daden;
 9. reclame of advertenties bevatten voor diensten of naar andere websites linken.

 

 

VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE MISDADEN

 

Wij garanderen niet dat onze website veilig is en geen bugs of virussen bevat. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang tot onze website te kunnen verkrijgen . U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

 

U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te verspreiden. U mag niet proberen onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website opgeslagen staat of een server, computer of database waarmee onze website verbonden is.

 

U mag onze website niet aanvallen via een Denial-Of-Service-aanval of een gedistribueerde Denial-Of-Service-aanval.

 

Als u deze voorwaarde schendt, begaat u een strafbaar feit onder de Engelse Computer Misuse Act van 1990. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de bevoegde autoriteiten en zullen met die instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending komt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door gedistribueerde Denial-Of-Service-aanvallen, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze website of het downloaden van materiaal dat daarop of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

 

 

NAAR ONZE WEBSITE LINKEN

 

U mag een link naar onze website verschaffen op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en legale manier doet en geen schade aan onze reputatie aanbrengt of daar misbruik van maakt. U mag echter geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of instemming van onze kant suggereert als er van zo’n associatie, goedkeuring of instemming geen sprake is.

Onze website mag niet worden ingekaderd op een andere site. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor het plaatsen van links zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. De plek waar u zo’n link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in deze voorwaarden.

Voor enig gebruik van het materiaal op onze website dat afwijkt van het hierboven beschreven gebruik moet u een verzoek indienen via info@travelcard.be.

 

 

LINKS VANAF ONZE WEBSITE

 

Waar onze website links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte sites of informatie die u daar kunt verkrijgen. Wij hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud van zulke sites of bronnen, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze materialen of voor enig verlies of schade voortvloeiend uit uw gebruik ervan.

 

 

SCHENDING VAN DIT BELEID

 

Wanneer wij van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op deze voorwaarden kunnen wij maatregelen treffen die wij passend achten.

 

Het niet naleven van dit beleid vormt een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden op basis waarvan het u is toegestaan gebruik te maken van onze website. Wij kunnen in zulke gevallen één of alle van de volgende stappen ondernemen:

 

 • uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk en tijdelijk of blijvend intrekken;
 • directe, tijdelijke of blijvende verwijdering van een bijdrage die u naar onze website heeft geüpload;
 • u een waarschuwing sturen;
 • gerechtelijke stappen tegen u ondernemen voor de vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (met inbegrip van doch niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de inbreuk;
 • verdere juridische stappen tegen u ondernemen; en
 • dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties openbaar maken als wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor handelingen die wij ondernemen naar aanleiding van inbreuken op deze voorwaarden. De handelingen die we kunnen ondernemen, zijn niet beperkt tot de hierboven beschreven acties, en we kunnen elke andere handeling ondernemen die we redelijkerwijs passend achten.

 

 

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder en zullen worden uitgelegd aan de hand van de Belgische wetgeving. U en wij komen overeen dat uitsluitend de Belgische rechter bevoegd zal zijn met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden.

­­­

 

 

HANDELSMERKEN

 

U mag zonder onze toestemming geen gebruik maken van een van onze geregistreerde handelsmerken die op onze website gebruikt worden.

 

 

VARIATIES

 

We kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina regelmatig te bezoeken om eventuele wijzigingen die we gemaakt hebben na te lopen, aangezien deze u bindend voor u zijn. Sommige van de bepalingen van deze voorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die elders op onze website gepubliceerd worden.

 

 

HEEFT U ZORGEN OVER MATERIAAL OP ONZE WEBSITE?

 

Neem als u zorgen hebt over het materiaal op onze website of als u een klacht wilt indienen contact op met: info@travelcard.be.

 

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.